Napíšte nám

poliklinika@senium.sk

Prevádzka budovy

+421 43 3241 943

Lekáren Senium

+421 43 4223 567

Lekáreň otváracie hodiny

Po - Pia 7.00 – 16.30

Sociálne siete

Sledujte nás na FB

LZ FVE

Ochrana osobných údajov

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Senium Medica s.r.o., Prieložtek 1, 03601 Martin, IČO: 36 849 383

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 18/2018 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov pre dohľad nad ochranou osobných údajov je spoločnosť Top privacy s.r.o., email: zodpovednaosoba@topprivacy.sk1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a telefón spracúvame za účelom zodpovedania Vašich otázok prostredníctvom kontaktného formuláru.2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu nevykonáva.4. Zoznam osobných údajov:

Spracúvame osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.5. Dotknuté osoby:

Dotknutými osobami sú osoby, ktoré kontaktujú prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára.6. Lehoty uloženia osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov trvá po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.8. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.10. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Tretie strany

Právny základ

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)13. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie, alebo písomne na vyššie uvedenú adresu prevádzkovateľa.